Persondatapolitik

For English version - click here


Dataansvarlig

Denne hjemmeside administreres af Atria A/S (herefter ”Atria”, ”vi”, ”os”, ”vores”), der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som vi modtager og indsamler efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 (”GDPR”). 


I denne persondatapolitik kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Persondatapolitikken finder anvendelse for alle vores hjemmesider, herunder www.atria.dk, www.3-stjernet.dk, www.3-star.com og www.aalbaekspecialiteter.dk. 


Har du spørgsmål til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os på: 


Atria Danmark A/S

Langmarksvej 1 

8700 Horsens 

CVR-nr.: 12483589

Tel: +45 76282500 

Fax: +45 76282501 

E-mail: kontakt@atria.dk 


1 FORMÅLENE MED VORES BEHANDLING, TYPER AF OPLYSNINGER VI BEHANDLER SAMT RETSGRUNDLAGET 


HVIS DU KONTAKTER OS VIA EN KONTAKTFORMULAR

Hvis du bruger kontaktformularen på vores hjemmesider, behandler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er, at vi kan besvare dine spørgsmål om fx vores produkter eller andet. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 2 måneder. Derefter bliver de automatisk slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. 


HVIS DU INDSENDER EN REKLAMATION TIL OS

Hvis du udfylder vores reklamationsskema, registrerer vi navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Når du kommunikerer med os, behandler vi de personoplysninger, du giver os. Formålet med behandlingen er at håndtere reklamationssager og overholde gældende lovgivning, herunder krav om dokumentation. Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år. Derefter bliver de slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra c eller f.


HVIS DU HANDLER MED OS

Hvis du køber varer af os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver: Navn, e-mail-adresse og telefonnummer. Formålet med indsamlingen af persondata er at gøre det muligt for os at opfylde vores salgsforpligtelser overfor dig og overholde bogføringslovens krav om dokumentation. Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år. Derefter bliver de slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f. Data vedr. online betaling indsamles af vores betalingsformidler og opbevares kun hos denne. 


HVIS DU DELTAGER I EN KONKURRENCE

Hvis du deltager i vores konkurrencer, behandler vi de oplysninger, som du giver os i forbindelse med din deltagelse, herunder navn og kontaktdetaljer. Formålet med behandlingen er at kommunikere med dig og sende dig gevinster i tilfælde af, at du vinder. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 3 måneder efter, at konkurrencen er afviklet. Derefter bliver de slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at kunne afvikle konkurrencen, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. 


HVIS DU ANSØGER OM ET JOB HOS OS

Hvis du ansøger om et job hos os, behandler vi de oplysninger, du selv afgiver i din ansøgning; fx navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at svare på din ansøgning samt indkalde til eventuel ansættelsessamtale. Vi sletter jobansøgninger efter 6 måneder. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b og f og artikel 9, stk. 2, litra b. 


COOKIES PÅ VORES HJEMMESIDER 

Når du bruger en af vores hjemmesider (www.atria.dk, www.3-stjernet.dk, www.3-star.com og www.aalbaekspecialiteter.dk), indsamler vi visse oplysninger om din brug af vores hjemmesider via cookies, hvis du har givet dit samtykke hertil. Formålet med dette er få statistik til forbedring af hjemmesiden samt at målrette vores markedsføring, så det passer til dine interesser.Vi opbevarer oplysningerne indsamlet via cookies indtil, dit samtykke tilbagekaldes eller (hvis samtykket ikke tilbagekaldes) indtil, de pågældende cookies udløber efter den periode, der fremgår af vores cookiepolitik. Du kan læse mere vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som kan ses via linket nederst på vores hjemmesider.Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.


2 OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER 

Dine personoplysninger vil blive videregivet til følgende kategorier af modtagere, i det omfang det er relevant: 

  1. Serviceudbydere, herunder tredjeparter, der bistår med IT eller markedsføring, hosting-udbydere samt udbydere af analyseværktøjer og CRM-systemer
  2. Rådgivere
  3. Offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet i henhold til lov eller retskendelse, eller hvor det er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder
  4. Andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil, eller hvis de er involveret i en fusion eller opkøb der involverer hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver heri

Flere af disse behandler dine personoplysninger efter vores instruks og de er derfor databehandlere. Databehandlerne må kun bruge dine oplysninger til at opfylde deres aftale med os. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler med alle vores databehandlere. 


Hvis vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, der er selvstændige dataansvarlige (eksempelvis offentlige myndigheder), så vil behandling finde sted i henhold til disse tredjeparters egne persondatapolitikker.Hvis en tredjepart er lokaliseret uden for EU/EØS, vil vi kun overføre personoplysninger, hvis modtageren er beliggende i et land, som ifølge Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau, eller hvis vi har indgået en aftale på baggrund af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med dem. Vi kan i forbindelse med brug af cookies på visse af vores hjemmesider (se cookie-politik på de respektive hjemmesider for nærmere oplysninger) overføre dine personoplysninger til følgende tredjeparter uden for EU/EØS: 

  • Google Analytics, USA
  • Facebook Inc., USA


Du kan anmode om en kopi af de relevante dokumenter, herunder Europa-Kommissionens standardbestemmelser, ved at kontakte os via kontaktoplysningerne øverst.


3 DINE RETTIGHEDER

Du har efter GDPR en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Nedenfor informerer vi kort om dine rettigheder. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne øverst. 


RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager alle de personoplysninger, som vi behandler. 


RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige. 


RET TIL SLETNING

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vores almindelige opbevaringsperiode slutter. 


RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, vil vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Vi vil dog i visse tilfælde fortsætte med at opbevare dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt, eksempelvis for at overholde vores retlige forpligtelser. 


RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Vi behøver dog ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger. 


RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der agerer som dataansvarlig. 


KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Denne persondatapolitik er senest revideret d. 03-07-2024 10:04.